Ma Vida

Antonio
Ubieto Arteta


Historiador, archiver...

 

Antonio Ubieto Arteta

 Data de Naiximent Saragossa, 31 març 1923
Data de la mort Saragossa, 01 febrer 1990
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Historiador migevaliste. Naix en Ayerbe (Huesca). Cursà el bachillerat en instituts de Huesca, Saragossa i Teulada. Estudià Filosofia i Lletres en l'universitat de Saragossa (1941-1945) obtenint el Premi Extraordinari al finalisar dita llicenciatura. En 1949 defengué en l'universitat de Madrit la seua tesis doctoral sobre la Colecció diplomàtica de Pere I d'Aragó i Navarra, mereixent aixina mateixa el Premi Extraordinari del Doctorat.

1945-1946. Inicia la seua carrera docent en l'universitat de Saragossa baix el magisteri de Josep Maria Lacarra. Desempenyora durant deu anys ininterromputs els càrrecs d'Ajundat de Classes Pràctiques, Auxiliar Temporal i Professor Adjunt Interí, post est últim que hagué d'abandonar a l'obtindre successivament i mijant concurs-oposició les places d'archiver i catedràtic. Becari del C.S.I.C en l'Escola d'Estudis Migevals de Saragossa.

30 De setembre de 1945. Ingressa en el Cos Facultatiu d'Archivers, Bibliotecaris i Arqueòlecs

Destins com archiver: primer Saragossa de forma provisional; després, Lleó (1955-1956), en la biblioteca Pública, Centre Coordinador de Biblioteques, Biblioteca de la Facultat de Veterinaria i Archiu de la Delegació de Facenda; i Valéncia (1958-1959), en l'Archiu de la Delegació de Facenda i de l'Audiència.

Destins com a catedràtic: primer, l'universitat de Jaume de Compostela, a on ocupà la càtedra de Prehistòria, Història Antiga i Migeval d'Espanya i Història General d'Espanya (Antiga i Mija) (1955-1958), simultanejant dit eixercici en el desempenyorament del càrrec de Comissari-Director de l'Escola d'Arts i Oficis que el rector compostelà li otorgà en decembre de 1956, fins al seu trasllat a l'universitat de Valéncia, que tindria lloc l'1 de febrer de 1958.

En l'universitat de Valéncia permaneixí durant prop de vint anys (1958-1977) com a catedràtic d'Història Antiga i Mija d'Espanya i Director del Departament d'Història Migeval.

Funda i dirigix, la revista Ligarzas (1968), dedicada als estudis migevals. També durant la seua llarga etapa en Valéncia funda l'editorial Anubar (1960), creada i mantinguda per sancer a les seues expenses i dirigida fonamentalment a la publicació de treballs d'investigació.

Els seus texts Migevals, alcançaren de seguida proyecció internacional i poden consultar-se en biblioteques de països com a Japó, Alemanya, Portugal, França, Gran Bretanya i Estats Units, entre uns atres. Unes atres coleccions de la seua editorial dignes de menció, que junt a la seua bessona aragonesa Alcorces, foren dissenyades en fins divulgatius.

La jubilació del seu mestre, el professor Lacarra en maig de 1977 provocà la seua tornada a l'universitat Cesaraugusta per a succeir-li en la càtedra. Des de dit any fins a la seua jubilació, el 31 de febrer de 1988, estigué al front de la Càtedra d'Història Migeval i del Departament del mateix nom, primer, per a passar a ocupar la Direcció del Departament d'Història Migeval, Ciències i Tècniques Historiogràfiques i Estudis Àraps i Islàmics, a partir de decembre de 1986. I al final de 1988 fon nomenat Professor Emèrit de l'universitat de Saragossa, categoria que ostentava al ocórrer el seu decés l'1 de febrer de 1990.

Obra

Més de doscents títuls que han seguit com a llínies d'investigació primordials les cròniques i coleccions diplomàtiques, els temes navarro-aragonesos, l'història valenciana, l'èpica, etc. Destaquem els següents títuls.

El fuero de Selgua
Historia de Aragón
Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón
Orígenes del Reino de Valencia
El «Cantar del Mío Cid» y algunos problemas históricos
La «Chanson de Roland» y algunos problemas históricos
Listas episcopales medievales

No volem tancar esta resenya biogràfica sense mencionar la serie de distincions o nomenaments en que fon distinguit.

Cap de la Secció de Valéncia de l'Escola d'Estudis Migevals
Conseller Corresponent de l'Institut d'Estudis Oscenses
Membre corresponent de l'Institut Anfós el Magnànim de Valéncia
Membre de la Comissió Internacional en els Congressos Internacionals d'Estudis Pirenaics
Acadèmic Corresponent de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Membre d'Honor de la Comissió del "VII Centenari" de la mort del rei Jaume I d'Aragó per designació directa de Sa Majestat Joan Carles I
Membre de la Comissió d'Honor del "Primer Centenari dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia
Premi "Aragó" en l'àrea de Lletres i Humanitats
Fill Predilecte de la ciutat de Saragossa


 
 
 
 

 
  Amunt