Ma Vida

Sor Isabel
de Villena


Religiosa, escritora...

 

Sor Isabel de Villena

 Data de Naiximent Valéncia, 1430
Data de la mort Valéncia, 2 juliol 1490
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Escritora i religiosa, filla, de l'escritor i noble Enric Villena. Pertany a la Casa Real d'Aragó. El seu nom de pica, abans de fer-se religiosa, era el de Leonor de Villena i des de chicoteta s'educà en Valéncia en la cort de la regina Maria de Castella, esposa d'Alfons el Magnànim.

En l'any 1445 entrà en el convent de la Santíssima Trinitat, de Valéncia, que havia refundat la mateixa regina Maria.

En l'any següent, el Papa Eugeni IV otorgà diverses gràcies espirituals als que colaboraren en les obres de refundació. Entre els 4623 donats, tenim als ilustres escritors valencians, Ausias March, Jaume Roig, Joan Rois de Corella, Miquel Peres, Bernat Fenollar, etc.

Sor Isabel de Villena eixercí en este monasteri el càrrec d'abadesa des del 1462. El 7 de març de 1465, el Papa Pau II, otorgà una dispensa "defectum natalium", en la finalitat de solucionar un impediment llegal que anulava l'elecció de Sor Isabel de Villena com abadesa. En l'any 1490, morí víctima d'una epidèmia.

Sor Isabel de Villena, fon la figura femenina principal de la lliteratura migeval Valenciana, sigle XV. Ya en la seua época, sor Isabel posseïa fama de dòna culta i gojà d'un gran prestigi entre els escritors valencians coetàneus.

En El Passi en Cobles (Valéncia, 1493) l'elogien Bernat Fenollar i Pere Martines. Miquel Peres li dedicà la seua traducció de l'Imitació de Jesucrist, nomenat vulgarment Kempis. El bisbe titular de Jerusalem, fra Jaume Pérez, l'oferí l'Exposició super càntiga evangèlica (1485).

Obra.

Sermons.
Speculum Animae.
Vita Christi. En el Vita Christi, sor Isabel redactà una obra de contemplació a l'estil franciscà que presenta a les dònes en vinculació directa i en un tracte excepcional en el Redentor. En el Vita Christi de sor Isabel de Villena, editat en Valéncia en 1497 per la seua successora en el convent de la Santíssima Trinitat sor Aldonça de Montsoriu i dedicat a la regina Isabel la Catòlica, podem distinguir tres grans blocs temàtics.
Primer bloc. Format per 142 capítuls. En ells narra els antecedents de la Passió. La vida de Maria fins al part virginal en Belem, des de l'infància i la joventut de Jesus fins a l'inici de sa vida pública, des del bateig en el riu Jordan fins a la traïció de Judes.
Segon bloc. Format per 86 capítuls. En ells relata la Passió i mort de Jesús i l'ascensió al cel de la seua divina ànima.
Tercer bloc. Format per; 63 capítuls En ells narra des de la Resurrecció de Crist fins al traspàs de Maria i la seua coronació prèvia a la seua gloriosa Assunció.


 
 
 
 

 
  Amunt