Ma Vida

Joan Esteve

Notari, escritor...

 

Joan Esteve

 Data de Naiximent S. XV
Data de la mort ¿?
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Notari i escritor valencià. També fon curial en l’escrivania real de Nàpols.

Joan Esteve escrigué el llibre, "Liber Elegantiarum", en l'any 1472, i és el primer diccionari d'una llengua romanç, la llengua valenciana, editat, publicat i imprés en la península ibèrica, concretament en Valéncia, en l'any 1.489.

El, Liber Elegantiarum, constituïx u dels fruits més originals i grans del nou humanisme filològic del sigle XV en les terres de llengua valenciana.

Es tracta, d’un fraser-diccionari valencià, d’extensió considerable, que combina al mateix temps una tècnica complexa i heterogénea en una gran diversitat de fonts, tant clàssiques com, sobre tot, migevals i renaixentistes.

El fet de que siga un autor valencià qui escrigué sobre estes influències, per als regnes hispànics i per a tot lo món, i que ho fera des d'Itàlia, confirma el paper d'eix cultural que Valéncia tingué en el sigle XV (I principis del XVI), el nostre sigle d'Or de les Lletres Valencianes.

En el nostre llibre-diccionari, LIBER ELEGANTIARUM, al principi del seu colofó, podem llegir textualment: "... Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani viri eruditissimi civis Valentiani regie auctoritate notarii publici: latina et valentiana lingua: exactissima diligentia emendatus..."

Aixina que, este maravellós sigle dorat, el sigle XV, pogué tindre el primer diccionari d'una llengua romanç, el diccionari de la llengua valenciana, per a que els hòmens de l'época pogueren beure de les fonts valencianes, en tota Europa és coneixia la nostra llengua valenciana, que en eixe moment era una llengua molt culta, i la que gastaven els erudits de moltes llocs del món.

Esta obra és molt representativa de l’humanisme valencià.


 
 
 
 

 
  Amunt