Ma Vida

Vicent
Clavel Andrés


Periodiste, editor, creador de,
"El dia del llibre espanyol"...

 

Vicent Clavel i Andres

 Data de Naiximent Valéncia, 1888
Data de la mort 1967
 

Pàgina d'Inici

 

Tornar Arrere

 

Biografies per sigles

 

Biografies pel nom

 
 

Grup LLVS

 

Usuaris en llínea

 
 
 
 
   

Republicà convençut, periodiste i editor valencià, En Vicent Clavel Andrés, fon el creador del “Dia del Llibre espanyol” en Espanya, puix fon quin tingué l'iniciativa de dedicar un dia a l'any, per a celebrar la “Festa del Llibre espanyol”.

Des de 1902 fon periodiste en el periòdic “El Pueblo”, i estigué a les ordens de Feliu Azzati.

En 1916 funda en Valéncia l'Editorial Cervantes. El nom de l'editorial ve donat pel gran respecte i admiració que sentia Vicent Clavel per l'autor del Quixot. Eixercí com traductor i fon u excelent prologuiste.

En 1922 s'establix en Barcelona, manté en la ciutat comtal els seus colaboradors del Regne de Valéncia, com el gran dibuixant i pintor Artur Ballester, el qual fon autor de varies portades i ilustracions.

És creen en Madrit i Barcelona la “Cambra del Llibre”, declarant-se abdos oficials en 1922, seent Vicent Clavel des d'eixe mateix any vocal de la cambra de Barcelona, també en ella arribà a ser conseller i vicepresident.

En la “Memòria” de la Cambra barcelonina de 1923, s'arreplega l'iniciativa de Vicent Clavel de crear un, Dia del llibre espanyol, triant per a la seua celebració la data del 7 d'octubre, data barallada com probable pels historiadors, com la del naiximent de Cervantes. La proposta resa aixina, "Dia del Llibre Espanyol. Una atra iniciativa del nostre, zelos companyo en Vicent Clavel: dedicar un dia de cada any a celebrar la Festa del Llibre Espanyol. Este modèlic proyecte pasà a estudi de la corresponent ponència i està pendent de decisió."

En la memòria corresponent a l'any 1924 no trobem cap referència a dita proposta, pero en la memòria correspoent a l'any 1925, concretament el dia 2 de febrer, Vicent Clavel torna a propondre la celebració de dit Dia del Llibre Espanyol, i per a allò inicia les gestions en Madrit.

Posteriorment, per decret del ministre Eduart Aunós, és fonen les dos Cambres del llibre de Madrit i Barcelona en el “Comité oficial del Llibre”, el qual instaura la festa anual del “Dia del Llibre” en Espanya.

Finalment, el dia 6 de febrer de 1926, el rei Alfons XIII firmava el Real Decret pel qual s'instituïa oficialment la, "Festa del Llibre Espanyol". L'única diferència en respecte a la demanda inicial és la substitució del dia 7 d'octubre, per la del 23 d'abril, data en que morí Cervantes.

El decret que firmà Alfons XIII, fon redactat pel propi Vicent Clavel, a on els seus 15 artículs enumeren els actes a celebrar en els centres docents, quarters, establiments de beneficència i penitenciaris, que seria de dedicar una hora a la llectura de fragments triats d'obres lliteràries que exaltaren "la Pàtria i el llibre espanyol".

S'instituïx uns premis de 1000 pessetes que otorgarien les Cambres Oficials del Llibre de Madrit i Barcelona, “als millors artículs periodístics que és publiquen en idioma espanyol i reunixquen majors mèrits, com estímul d'amor al llibre o mig de difondre la cultura”.

S'estipula que els municipis destinaran fins al 3% dels seus presuposts a la creació de biblioteques i al repartiment de lots de llibres, pero, esta iniciativa no tingué massa bona acollida.

És deu de promocionar el llibre.

El mateix any 1926, és compongué un Himne al Llibre. Una de les estrofes del mateix diu:

"En himnes fervents cantem al Llibre,
loor a Cervantes, ingeni espanyol,
i per l'alta cultura constants velem
i vibre en la nostra ànima d'Espanya l'honor."


 
 
 
 

 
  Amunt